گیربکس کرم

گیربکس های چرخ دنده، و یا گیربکس های کرم، دارای یک دنده ای است که در آن یک کرم (به عنوان مثال یک چرخ دنده به شکل یک پیچ) مش با یک دنده کرم (شبیه به یک چرخ دنده) است. جعبه دنده Wormwheel تولید یک خروجی 90 درجه از ورودی. یک گیربکس کرم می تواند برای انتقال گشتاور بالاتر یا کاهش سرعت چرخش استفاده شود.

اغلب، یک گیربکس کرم دارای موضوعات دست راست است. برای تغییر جهت خروجی، گیربکس کرم کراوچ سمت چپ مورد نیاز است. گیربکس های کرم به عنوان گیربکس 90 درجه و گیربکس های دنده کرم معرفی می شوند.

محدوده خروجی تا 420Nm در دسترس است. بسیاری از گیرنده های دنده های کرم ما با عقب 30 ثانویه عقب ساخته شده اند و می توانند با مقاومت کمتر از 4 قاعدگی به دست آورده شوند. توجه: چرخ دنده های کرم نباید به عنوان گیرنده های سرعت استفاده شود.

Loading...