برنامه های کاربردی

گیربکس های FHT به طور گسترده در زمینه های مختلف ماشین های انتقال ماشین مورد استفاده قرار می گیرند. این قطعات بسیار محبوب هستند زیرا دارای ثبات بالا، قابلیت اطمینان و ایمنی هستند. گیربکس ها دارای یک گیربکس متصل برای بهره وری انتقال بالا و طول عمر مفیدی می باشد.